Загальна інформація

      Відділ аспірантури і докторантури здійснює контроль за підготовкою науково-педагогічних та наукових кадрів, докторів філософії і доктора наук в університеті через аспірантуру, докторантуру. Аспірантура та докторантура створюють умови для безперервної освіти, сприяють підвищенню науково-педагогічної і наукової кваліфікації громадян.

     Доктор філософії – це освітній і водночас перший науковий ступінь, що здобувається на третьому рівні вищої освіти на основі ступеня магістра. Ступінь доктора філософії присуджується спеціалізованою вченою радою вищого навчального закладу або наукової установи в результаті успішного виконання здобувачем вищої освіти відповідної освітньо-наукової програми та публічного захисту дисертації у спеціалізованій вченій раді. Особа має право здобувати ступінь доктора філософії під час навчання в аспірантурі.

     Доктор наук – це другий науковий ступінь, що здобувається особою на науковому рівні вищої освіти на основі ступеня доктора філософії і передбачає набуття найвищих компетентностей у галузі розроблення і впровадження методології дослідницької роботи, проведення оригінальних досліджень, отримання наукових результатів, які забезпечують розв’язання важливої теоретичної або прикладної проблеми, мають загальнонаціональне або світове значення та опубліковані в наукових виданнях.

    Аспірант – особа, яка має повну вищу освіту й освітньо-кваліфікаційний рівень магістра або спеціаліста, навчається в аспірантурі вищого навчального закладу або наукової установи й готує дисертацію на здобуття наукового ступеня доктор філософії.

   Докторант – особа, яка має науковий ступінь кандидата наук (доктора філософії) і зарахована до докторантури для підготовки дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук.

   Здобувач – штатний працівник університету, яка прикріплена до аспірантури або докторантури університету і готує дисертацію на здобуття наукового ступеня доктор філософії без навчання в аспірантурі, або особа, яка має науковий ступінь кандидата наук (доктор філософії ) і готує дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора наук без перебування в докторантурі.

    Підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії в Університеті здійснюється:

  • в аспірантурі за очною (денною, вечірньою) або заочною формою навчання (тільки на умовах контракту);
  • поза аспірантурою (для осіб, які професійно провадять наукову, науково-технічну або науково-педагогічну діяльність за основним місцем роботи в Університеті).

   Підготовка здобувачів ступеня доктора наук здійснюється:

           – в докторантурі Університету за очною (денною) формою навчання;

           – шляхом самостійної підготовки їх наукових досягнень до захисту.

   Підготовка осіб в аспірантурі та докторантурі здійснюється:

           – за рахунок коштів державного бюджету ( за державним замовленням);

– за рахунок коштів юридичних чи фізичних осіб (на умовах контракту, зокрема за кошти грантів, які отримав Університет на проведення наукових досліджень, за якими передбачається підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії або доктора наук).

   Університет проваджує освітню діяльність на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти відповідно до отриманої ліцензії.

   На науковому рівні вищої освіти підготовка докторів наук в Університеті здійснюється без отримання ліцензії.

    Нормативний строк підготовки доктора філософії в аспірантурі становить чотири роки, а підготовки доктора наук у докторантурі — два роки.

    Підготовка в аспірантурі чи докторантурі передбачає виконання особою відповідної освітньо-наукової або наукової програми Університету за певною спеціальністю та проведення власного наукового дослідження. Невід’ємною складовою освітньо-наукової програми аспірантури та наукової програми докторантури є підготовка та публікація наукових статей.

    Станом на 01.01.2024 року в аспірантурі навчається 820 аспірантів, з них 248 навчаються на державній формі навчання, а 472 – за рахунок контрактної форми навчання. На всіх етапах підготовки фахівців в університеті залучені доктори наук та кандидати наук.

У докторантурі навчається – 20 докторантів, з них 12 навчаються на державній формі навчання, а 8 – за рахунок контрактної форми навчання.